Been Kim

رهیافتی جدید برای درک روند فکری ماشین

بسیاری می‌دانند که درک شبکه‌های عصبی دشوار است – یک کامپیوتر می‌تواند پاسخ قابل قبولی بدهد ولی در عین حال کسی از علت ایجاد آن پاسخ اطلاعی نداشته باشد. بین کیم (Been Kim) در حال توسعۀ مترجمی برای انسان‌هاست تا بتوانیم زمانی که هوش مصنوعی کا…