سومین مدرسه تابستانی ریاضیات

نظریه جبری اعداد

خلاصه‌ی درس نظریه‌ی جبری اعداد و تمارین آن

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

محتوای Toggle می روند اینجا

جلسه هشتم

جلسه نهم

محتوای Toggle می روند اینجا

سیستم‌های دینامیکی

خلاصه‌ی درس سیستم‌های دینامیکی

تمرین‌های درس سیستم‌های دینامیکی

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

محتوای Toggle می روند اینجا

جلسه هشتم

جلسه نهم